Indicatori relevanți în exploatarea forestieră

Publicat pe 12 ianuarie 2021

Exploatarea forestieră este una dintre cele mai vechi activități legate de pădure și face parte integrantă din întregul proces de regenerare, gestionare și conservare a acesteia, cu scopul de a crea condiții pentru creșterea productivității sale.

Condiţii optime de dezvoltare şi regenerare a arboretelor

Pentru asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare şi regenerare a arboretelor şi punerea  în valoare, în condiţii economice rentabile, a masei lemnoase rezultate, lucrările de exploatare trebuie proiectate și organizate corespunzător, astfel încât să satisfacă anumite deziderate precum: introducerea integrală în circuitul economic a masei lemnoase şi valorificarea superioară a acesteia în condiţii de maximă rentabilitate, crearea condiţiilor favorabile pentru instalarea unei noi păduri, extragerea arborilor în vederea prevenirii unor calamităţi naturale provocate de factori biotici sau abiotici, asigurarea posibilităţii de a introduce noi specii cu valoare economică ridicată prin extragerea arborilor din specii nedorite și obţinerea unei structuri mai eficiente a pădurii în scopul îndeplinirii funcţiilor sale recreative, sanitare sau de protecţie.

Diagrama - Cum poate fi folosit sistemul funicular Maxwald în pădure

În abordarea sistemică a procesului de management, performanța strategică și operațională reprezintă un obiectiv major la nivelul oricărei organizații, pentru stabilirea unui set coerent de politici și acțiuni și adecvarea ofertei de servicii la nevoile identificate.

Indicatori de performanță

Pentru a putea aprecia în ce măsură sunt atinse obiectivele organizaționale precum și cât de eficiente sunt strategiile utilizate trebuie definit un sistem integrat de indicatori de performanță, întâlniți, în general, sub acronimul din limba engleză KPIs – Key Performance Indicators. Prin intermediul acestui sistem, organizația își poate autoevalua continuu resursele de care dispune și poate acționa în direcția creșterii eficienței utilizării acestora. În plus, orice decizie managerială trebuie să se bazeze pe o cunoaștere foarte bună a stării curente a organizației, care nu se poate realiza în absența unui sistem de indicatori de performanță care să informeze despre rezultatele obținute în toate activitățile și procesele-cheie.

Începerea lucrărilor de exploatare

Atât înaintea începerii lucrărilor de exploatare, cât şi pe parcursul desfăşurării acestora, agentul de exploatare trebuie să respecte regulile silvice privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare şi transport, având o serie de obligaţii procedurale în relaţiile cu unităţile silvice. 

Exploatarea masei lemnoase

Pentru exploatarea masei lemnoase dintr-un parchet se organizează un şantier de exploatare, dotat cu mijloace adecvate de recoltare şi colectare, care cuprinde suprafaţa parchetului, căile de colectare, instalaţiile de colectare şi platforma primară, astfel încât procesele de lucru să se desfăşoare în flux continuu în condiţiile folosirii eficiente a mașinilor, utilajelor şi instalaţiilor forestiere moderne de mare productivitate. 

Orice documentaţie tehnico-economică trebuie să cuprindă, printre altele: soluţia tehnologică pentru exploatarea lemnului din parchet, volumele de material lemnos corespunzătoare fiecărui mijloc de colectare, distanţele medii de colectare, analiza tehnico-economică a variantelor tehnolgice propuse, calculul necesarului de utilaje și forță de muncă, precum și planificarea lucrărilor din cadrul procesului tehnologic de exploatare.

Pentru orice agent economic activitatea productivă trebuie să fie eficientă. În cazul exploatărilor forestiere, trebuie avuți în vedere o serie de indicatori relevanți în exploatarea forestieră precum costul total al deținerii utilajului, timpul total de lucru și condițiile de teren.

Costul total al deținerii utilajului forestier

Înainte de achiziţionarea oricărui utilaj, trebuie realizat un studiu al costurilor totale de exploatare (TCO), pe cel puţin trei ani. În costul total de exploatare trebuie incluse cheltuieli fixe precum costul capitalului (amortizarea/rata leasing, asigurarea, taxele și impozitele) și costurile operaționale (combustibil, anvelope, ulei și lubrefianți, consumabile, reparații și mentenanță, costuri salariale) și cheltuieli variabile precum costurile indirecte (cheltuieli administrative și cheltuielile cu formarea profesională). Costul serviciului de exploatare forestieră este generat de cele 3 categorii de costuri raportate la volumul exploatat în unitatea de timp.

Costul capitalului se raportează în general  la perioada de timp în funcție de care se calculează amortizarea, în timp ce costurile operaționale se raportează la productivitate (volumul exploatat într-o unitate de timp) generând un cost per mc.

Costul exploatării pe unitatea de măsură (mc) care permite analizarea eficienței activității firmei de exploatare forestieră prin raportarea la structura cost de producție/preț de vânzare produs final este furnizat de costul total al utilajului în funcție de productivitatea acestuia, raportat la condițiile de teren.  

Timpul total de lucru

Procesul de producție în exploatările forestiere trebuie să se desfășoare continuu și ritmic. În acest scop, trebuie să se aibă în vedere o bună organizare a forței de muncă, asigurându-se astfel eșalonarea optimă a operațiilor și a fazelor de lucru în succesiunea lor de realizare.

Efectuarea de comparaţii între diferite condiţii operaţionale forestiere este dificil de realizat din cauza fapului că sursele de variaţie şi numărul de variabile pot să apară într-un număr foarte mare. Pentru a compara două sau mai multe alternative tehnice, se pot utiliza o serie de indicatori precum consumul de timp, productivitatea și (sau) eficiența muncii. În operațiile forestiere, eficiența și productivitatea muncii se calculează utilizându-se consumul de timp și producția realizată ca variabile inițiale.

Indicatorii relevanți ai productivității utilajului ( KPIs):

Producția/unitate de timp se calculează înmulțind numărul de ore productive cu productivitatea orară iar valoarea veniturilor/unitate de timp este rezultatul înmulțirii producției/unitate de timp cu valoarea de vânzare/unitate de măsură.

De asemenea este foarte important ca un distribuitor de utilaje forestiere prin serviciul de consultanță, să ofere suport în dezvoltarea cunoștințelor specifice economiei forestiere și a mecanismului de aprovizionare cu materie primă în industria lemnului, să cunoască toate aceste date și poată oferi toate informaţiile necesare, astfel încât agentul economic de exploatare să poată adopta o soluție tehnologică optimă pentru a realiza o productivitate fizică maximă.

Condițiile de teren

Pentru stabilirea celei mai corespunzătoare tehnologii de exploatare este necesar să se determine și factorii care influenţează condiţiile de lucru. Aceștia sunt:

Condiţii social-istorice

Condiţiile în care se desfăşoară procesul de exploatare a lemnului (mediul sistemului în cazul abordării sistemice a acestui proces) sunt:

Majoritatea acestora constituie şi factori de diferenţiere tehnologică a operaţiilor, a mijloacelor de muncă şi a formaţiilor de lucru, precum şi a normelor de muncă şi a tarifelor în sectorul exploatării lemnului.

Bibliografie:
  1. Utilajul şi tehnologia exploatărilor forestiere : Manual pentru licee cu profil de silvicultură şi exploatări forestiere, meseria mecanizator la exploatări forestiere, clasa a XII-a  (1980), Editura Didactică și Pedagogică, București.
  2. Borz S.A., Ignea G., Oprea I., Ciobanu V., Dinulică F., 2013c. A comparison in terms of carbon emissions, cost and productivity of the most used technologies in young thinned stands – the case of Romania. Revista de Economie 36(1): 136-148.
  3. Oprea I., 2008. Tehnologia exploatării lemnului. Editura Universităţii Transilvania din Braşov.
  4. Oprea I., Borz S.A., 2007. Organizarea şantierului de exploatare a lemnului. Editura Universităţii Transilvania din Braşov.
  5. Ungureanu S., 1997. Mecanizarea exploatărilor forestiere. Editura Universității Transilvania Brașov.
  6. Horodnic Sergiu, 2003, Bazele expolatării lemnului; Editura Universității Suceava


Articole similare
AUSTROFOMA 2023 – Inovație și Sustenabilitate în Silvicultura Austriacă
7 august 2023

AUSTROFOMA 2023 – Inovație și Sustenabilitate în Silvicultura Austriacă

AUSTROFOMA este cea mai mare expoziție de mașini și echipamente forestiere din Austria, care se organizează o dată la patru ani. Anul acesta, AUSTROFOMA va avea loc între 26 și 28 septembrie 2023, la Stuhleck, în comuna Spital am Semmering. Acest loc a fost ales pentru că oferă condiții variate de teren, care permit utilizarea diferitelor tehnologii de recoltare a lemnului în condiții diferite.

(mai mult…)
Cele mai importante târguri forestiere europene în 2023
4 aprilie 2023

Cele mai importante târguri forestiere europene în 2023

În fiecare an, zeci de mii de oameni din întreaga lume se adună la târguri forestiere pentru a se informa cu privire la cele mai recente inovații în industria forestieră și pentru a împărtăși cele mai bune practici. Targurile forestiere reprezintă o oportunitate unică de a vedea cele mai recente tehnologii și echipamente, de a asista la demonstrații și de a participa la discuții cu experți din industrie.

(mai mult…)
Japa